Meet Our Team

Board Members

ARJUN MALHOTRA
DHEERAJ PANDEY
MANOJ GOEL
MONISHI SANYAL
PRADEEP KHOSLA
RAKESH MATHUR

Team

BIDYUT PARRUCK
REKHA PAI
DIPTY DESAI
SRIKANTH CHARI
GNANI PALANIKUMAR
SUBHASH CHOWDARY
HEMANT HEBBAR
VASUDHA BADRI PAUL
KUMAR GOEL
VRUSHALI MALPEKAR
NITIN VAISH